RahJcuH.jpg공식 네이버 예고편 영상

https://tv.naver.com/v/8790106


네이버 영화 기대평

https://movie.naver.com/movie/bi/mi/point.nhn?code=174903


네이버 영화 예고편 댓글

https://movie.naver.com/movie/bi/mi/mediaView.nhn?code=174903


꼭 링크 들어가서 좋아요❤ 선플 부탁 


공식 유튜브

https://youtu.be/SwGcmd2kI6I


공식 페이스북

https://www.facebook.com/CJCGV/videos/468554153893772/


가서 좋아요❤ 선플 부탁 


7월 31일(수) 문화의 날(영화 티켓 5천원 할인) 개봉 확정