997D603C5C6F03310CDECD


997D643C5C6F03310C89D7


997D9A3C5C6F03320C8643


997DC43C5C6F03320C4E20


997DC83C5C6F03320C3913


997E1C3C5C6F03330CE39B


997E543C5C6F03330CDA7B


997E783C5C6F03330C6A00
(경) 지막리 일일주막 OPEN (축) 시음하는 유리!
https://tv.naver.com/v/5437019 


첫 주문에 분주해진 유리 & 태영의 주방!

https://tv.naver.com/v/5437101 


주막에서 열일하는 유리 !!
https://tv.naver.com/v/5437393 


마감 직전, 주점을 찾아온 스승님들! 유리 애교!!
https://tv.naver.com/v/5437674