>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>love melody는 뮤비가 없어서 전에 만든 사진 영상으로
>
> 이제 12시인데 벌써 자료 3개 다
>
>올려서 세컨 아이디를 사용할줄이야 ㅋㅋ
>
>다올렸어요 만세 만세 ㅋㅋ