><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tfr1D6qAGjo&rel=1"><param name="wmode" value="transparent"></object>
>
>
>
><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gzaLSAHm2pI&rel=1"><param name="wmode" value="transparent"></object>
>
>
><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x7Ti5Mc_qbU&rel=1"><param name="wmode" value="transparent"></object>
>
>
>
>소녀시대 많이 사랑해주셔서 감사합니다 ㅋ
>다들 느낌들이 있으세요 ㅋㅋㅋㅋㅋ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>+추가
>
>동방신기 재중군이 부르는 다만세 ㅋㅋㅋㅋ
>
><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rGIOrGl0BgE&rel=1"><param name="wmode" value="transparent"></object>
>
>
>
>반대로 소시가 추는 슈주의 미라클
>
><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MqGzMrzaZdE&rel=1"><param name="wmode" value="transparent"></object>